Tilrettelegging på prøver og eksamener

I henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 3-32, har alle elever krav på å få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist sin kompetanse ut ifra kompetansemålene i faget. Tiltakene skal tilpasses elevene så langt som mulig, men tilretteleggingen kan ikke være så omfattende at elevene ikke blir prøvd i kompetansemålene eller gis fordeler for andre elever.

Dersom en elev har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging, må det søkes om dette. Det er rektor som avgjør om en elev får tilrettelagte prøver / eksamen. Søknaden skal sendes på begynnelsen av skoleåret og senest en måned før eksamen. Dokumentasjon skrevet av sakkyndig instans (lege, psykolog, logoped, PPT o.l.) skal følge søknaden. Uttalelsen fra sakkyndig instans må tydelig anbefale innholdet i den særskilte tilretteleggingen. Du vil få svar fra rektor om hvilken tilrettelegging som evt. er innvilget. Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen.   Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være:

 • Forlenget tid
 • Oppgaveteksten opplest
 • Oppgaveteksten forstørret
 • Oppgaveteksten gjennomgått på tegnspråk
 • Prøve i punktskrift
 • Lytteprøve erstattet med lesing av ukjent tekst for hørselshemmede
 • Besvare hele eller deler av oppgaven skriftlig (dette gjelder ikke skriftlige språkfag)
 • Besvare hele eller deler av oppgaven muntlig (detter gjelder ikke muntlige språkfag)
 • Bruk av pc
 • Besvare oppgaven ved hjelp av sekretær
 • Hvilerom til disposisjon
 • Avholde eksamen på eget rom
 • Evt. annen hensiktsmessig tilrettelegging

Søknadsskjema tilrettelegging