Regler for å få fri

Gyldig fravær fra undervisning er hjemlet i lovverk og vi gjengir her bestemmelsene.

Søknad om elevpermisjon

Reglene for skolefri følger Privatskoleloven § 3.13 som har bestemmelser om plikt til skolegang. Det kan søkes om fri fra obligatorisk undervisning, men da på visse vilkår. Rektor kan etter søknad fra foresatte innvilge fri inntil 2 uker. Rektor skal vurdere om det er forsvarlig for den enkelte elev å utebli fra undervisning ut fra elevens rett og plikt til grunnskoleopplæring i det enkelte tilfelle. Fravær utover to uker – 10 skoledager – i løpet av ett skoleår vil ikke bli innvilget. Eleven vil da bli skrevet ut av skolen for den perioden som overskrider to uker. Fravær ved tannlege, lege, begravelser ol. behandles fortsatt av kontaktlærer. Ved søknad om all type fravær skal det brukes eget skjema som ligger på skolens hjemmeside.

Hovedregelen er at søknad skal være ferdigbehandlet før fraværet starter. «Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans» Klagens sendes tjenestevei, via skolen og behandles først i skolens styre før den videresendes Fylkesmannen.

Gyldig fravær er i første rekke knyttet til sykdom og ulike former for permisjoner etter nærmere regler. Fraværet defineres som ugyldig dersom det ikke foreligger slike omstendigheter eller at man unnlater å søke skolen før fraværet tar til.

Opplæringslovens § 2.1 definerer hva som er udokumentert fravær fra pliktig opplæring. Det er

– fravær som foreldrene ikke har meldt fra om

– fravær som det ikke er innvilget permisjon for

– fravær som er av lengre varighet enn det skolen har gitt eleven permisjon for.

Det foreligger ingen rett for eleven til å få erstattet den undervisningen man mister under perioder med permisjon eller ved udokumentert fravær. Det innebærer i praksis at permisjonens lengde avkorter retten for eleven til grunnskoleopplæring tilsvarende. Foreldrene vil derfor være ansvarlig for undervisningen under fraværet.

Vi ber om at det blir søkt om fri slik at vi kan behandle dette etter bestemmelsene i Opplæringsloven og reglene for saksbehandling i Fovaltningsloven kap. IVog V.

Søknad om permisjon skal være skriftlig og det bør søkes 6 uker før permisjonsperioden starter av hensyn til saksbehandlingen. Skjema for å søke fri ligger på skolens hjemmeside.