Leksehjelp

Skauen kristelige skole tilbyr leksehjelp til elever fra 5.-7. klasse.

Under er et utdrag fra forskrift til privatskoleloven Kapittel 2B angående leksehjelp:

Ǥ 2B-1.Leksehjelp i grunnskolen

Skolen skal tilby leksehjelp, jf. privatskolelova § 7-1e, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik skolen avgjer. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring og gode rammer for sjølvstendig arbeid. Leksehjelpa skal og medverke til å utjamne sosial ulikskap i opplæringa.

Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet.

Skolen er ansvarleg for leksehjelpa og vel korleis leksehjelpa skal organiserast.

Skolen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis.

Skolen plikter å sørgje for forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg.»

Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever som får tilbudet. Dersom du melder deg på en eller flere dager anser vi dette som bindende og obligatorisk for elevene i hele tidsrommet. Elevene bør ta med ekstra matpakke, stillelesingsbok og leksebøker til leksehjelpen. Det vil være en voksen person med eller uten pedagogisk kompetanse tilstede på hver gruppe

Dersom du har spørsmål vedrørende leksehjelp kan de stilles til inspektør II.