Pedagogisk psykologisk tjenseste (PPT)

Skauen kr. skole har et fast samarbeid med PPT og har sin faste kontaktperson i tjenesten.

PP-tjenesten skal bistå foreldre/barn, skoler og barnehager med å sikre at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte, får gode utviklings- og læringsmuligheter. Der det er behov for det, utarbeider PP-tjenesten en sakkyndig vurdering, hvor behovet for spesialundervisning og hvordan denne bør utføres, synliggjøres.

PP-tjenesten skal bistå skolen med råd- og veiledning i hvordan en best kan tilrettelegge undervisningen for enkelt eleven, gruppen eller klassen.

PP-tjenesten samarbeider nært med foresatte i saker, som gjelder enkelt barn/elever.

PP-tjenesten har taushetsplikt, og tjenesten er frivillig og gratis.

 

PPT er lokalisert til Kverdalssentrets 5. etg.,

tlf. 35581570.

Mailadr.: ppt@skien.kommune.no
Postadr.: Kongensgt. 31, 3717 Skien