Læringsplakaten

Skolen skal:

 

  • gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
  • stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
  • stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
  • stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse
  • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
  • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse