FAU

Ledere: Anja Landsverk/Anne-Cecilie Eie

Her er oversikt over klassekontakter og deres vararepresentanter

1. klasse Paal Yngvar Kapstad Beate Askjer Bergerud

2. klasse

Hilde-Marie Minnesjord

Emily Ritch-Reinfjord

3. klasse

Andreas Grossmann

Espen Semb

4. klasse

Kjersti Bendiksen

Finn Thomsen Asmussen

5. klasse

A: Maria Daland

B: Elske Hekman-Drost

A: Eivind F. Dahl

B: Tina Glenna

6. klasse

Inger-Mari Minnesjord

Magne Minnesjord

7. klasse

A: Henriette Bjørntvedt

B: Maria Bråthen

A: Eli-Ann Lindvik

B: Anna Erika Myrvold

8. klasse

Judith Elisabeth Omland

Camilla Viumdal

9. klasse

Hild-Mari Vestbøstad

 

10. klasse

Kristian Solberg

Hilde T. Steinde

«INSTRUKS FOR KLASSEKONTAKT, FORELDRERÅD OG FAU».

1. Klassekontakt er representant for foreldre som har barn i samme klasse. Klassekontaktene skal samarbeide med klassens lærere, spesielt kontaktlæreren og elevene. De skal arbeide for gjensidig informasjon og forståelse og bør (kan) besøke klassen noen ganger i løpet av skoleåret.

2. I hver klasse holdes klasseforeldremøte i begynnelsen av hvert skoleår. På disse møtene velges klassekontakt med vararepresentant for 1., 3.,5.,7. og 9.klasse. Avgående klassekontakt har ansvaret for å sette opp oversikt med minst to kandidater ved nyvalg og forespørre disse på forhånd. Som verktøy til valgprosessen har FAU-leder et standardskriv som bør benyttes. Valgperioden er 2 år. Klassekontakten bør ikke gjenvelges.

3. Foreldrerådet omfatter samtlige foreldre/foresatte med barn ved Skauen kristelige skole.

4. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet skal sammen med andre organer ved skolen arbeide for:

– at den fyller de oppgaver som er fastsatt i skolens målsetting, undervisningsplaner og reglementer.

– å styrke forbindelsen mellom det enkelte hjem og skole.

– å legge forholdene til rette for trivsel i skolen for elever og lærere.

5. Foreldrerådet holder møte etter behov, men minst en gang i året.

6. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fungerer som et styre for foreldrerådet og dannes av klassekontaktene for alle klasser.

FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Det skal i forståelse med skolen forberede saker for foreldrerådet og medvirke til at de vedtak som blir fattet, blir satt i verk.

7. Det samlede foreldreråd velger leder for FAU ved begynnelsen av hvert 2 skoleår. Medlemmer av FAU, utenom lederen, skal sørge for å sette opp en oversikt over aktuelle kandidater før valget og forespørre disse på forhånd.

Lederen for FAU er samtidig representant til skolestyret. FAU velger selv nestleder/vararepresentant til skolestyret, sekretær, kandidater til bibliotek komitè, natteravnskontakt og eventuelt andre funksjoner. Disse velges for et år av gangen.

Alle valg gjøres skriftlig og avgjøres ved simpelt flertall.

8. Foreldrerådet tar opp aktuelle saker til drøfting. Rådet kan ikke behandle saker om enkeltpersoner eller gripe direkte inn i det daglige arbeid ved skolen, men FAU kan formidle slike saker. I saker som angår større grupper kan klassekontakten og FAU trekkes inn.

9. FAU holder møte når lederen finner det nødvendig eller minst 2 av medlemmene krever det.

10. FAU er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede.

11. Rektor og/eller en representant fra skolestyret kan etter avtale med lederen møte i FAU med uttalerett.

12. Det skal skrives referat for møtene i foreldrerådet og FAU, disse skal signeres av 2 representanter og arkiveres på skolen.

Referat fra møtene sendes skolens styre og administrasjon snarest mulig etter at møtene er avholdt. Referat fra foreldreråd legges også på skolens hjemmeside.

Fakta

Anja Landsverk

anjalandsverk@me.com

Anne-Cecilie Eie

41 46 77 34

annececiliefarsjo@hotmail.com