Helse og trivsel

Informasjon om lus

Her finner du informasjon om hodelus fra helsesøster.

[ Les mer ]

Pedagogisk psykologisk tjenseste (PPT)

Skauen kr. skole har et fast samarbeid med PPT og har sin faste kontaktperson i tjenesten.

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse og forebygge sykdom/skade. Gjennom samarbeid med hjem, skole og øvrige hjelpetjenester i kommunen arbeides det med å gjøre skolegangen best mulig for den enkelte elev.

[ Les mer ]

Opplæringsloven §9a

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

[ Les mer ]

Handlingsplan mot mobbing

På Skauen kristelige skole er vi opptatt av å forebygge og bekjempe mobbing. Vi valgte derfor i 2003 å ta i bruk Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing og antisosial atferd. Vi ble i september 2013 en sertifisert Olweusskole.

[ Les mer ]

Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Skauen kristelige skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

[ Les mer ]

Mål for ansatte

Alle ansatte er enige om følgende forpliktende atferd:

[ Les mer ]