Søke plass

Ønsker dere å søke plass ved Skauen kristelige skole finner dere inntaksregler og søknadsskjema her.
Søknadsfrist for 1.klasse er 15.10. året før oppstart. For 8. klasse er første opptak 1.1. før oppstart. For alle andre klasser er første opptak 1.3. samme året som opptak, dette vil være andre opptak for 8. klasse. Siste felles opptak er 1.4. , deretter løpende opptak.

Søknadsskjema – elever

FORMÅLSBESTEMMELSE OG INNTAKSREGLEMENT FOR SKAUEN KRISTELIGE SKOLE

Formålsbestemmelsen til Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns skoler   ”Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter. Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv. Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn. Foreldre som ønsker sine barn som elever ved DELKs skoler må gi tilslutning til skolens formålsbestemmelse og de regler og instrukser som gjelder for skolen, og tilskynde elevene til lojalt å følge skolens undervisning og normer og delta i skolens opplegg og aktiviteter. DELKs livssynsskoler er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Kristendomsundervisningen er obligatorisk, og det gis ikke fritak fra denne (jfr. privatskulelovens § 3-12).”

 

Inntaksreglement for Skauen kristelige skole

Skolen er åpen for alle som fyller villkårene for inntak i offentlig grunnskole, og har hele landet som opptaksområde, (jf. Privatskulelovens § 3-1). Søknadsskjema om elevplass sendes på skolens søknadsskjema. Skoleleder vil normalt invitere samtale med søkeren og foresatte i forbindelse med inntaket. Dersom søkningen er større enn kapasiteten, vil opptak skje etter følgende prioritering 1.Søker eller foresatt er medlem av DELK

2.Søker som har/har hatt søsken ved skolen

3.Barn av ansatte i DELK

4.Søkere som må bytte skole på grunn av flytting

5.Skolens nærmiljø

6.Loddtrekning

Søknads- og inntaksfrister

For 1. klasse er søknadsfristen 15. oktober. Søknadsfristen er ikke endelig. Ved ledig kapasitet vil skolen praktisere løpende opptak og søknader som kommer inn etter fristen prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn. For 8. klasse er første opptak 1. januar ellers følger opptak som resten. For andre klasser er søknadsfristen 1. mars samme året som ønsket skolestart. Skulle det være ledig kapasitet etter dette praktiserer skolen et andre opptak 1.4. og deretter løpende inntak fram til 30.09. og prioriteres de i den rekkefølge de er kommet inn. Deretter er det opptak 1.1.xx. om det er ledig kapasitet, med søknadsfrist 15.12.xx. Elever som må bytte skole på grunn av flytting og barn av ansatte vil, ved ledig kapasitet, også tas inn etter søknadsfrist. Inntak av elever til 10. klasse stopper ved skolestart høsten de starter i 10. klasse.

Vedtak om inntak av elever

Rektor avgjør søknad om opptak i henhold til reglementet. Rektors avgjørelse kan kreves forelagt skolestyret til behandling. Vedtaket om inntak eller avslaget på søknad om inntak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og kan påklages jamfør forvaltningsloven § 28 innen 3 uker. Klageinstans er Fylkesmannen i Telemark.

 

Vedtatt i skolestyret 210917

 

 

Søknad om elevplass ved Skauen kristelige skole

Søknad om elevplass ved Skauen kristelige skole

Opplysningene i dette søknadsskjema blir arkivert i elevens mappe etter opptak. Dersom en elev ikke blir tatt opp vil søknaden makuleres om ikke annet er avtalt. Se forøvrig skolens personvernerklæring som beskriver hvordan vi behandler personopplysninger. Denne ligger på skolens hjemmeside.