Handlingsplan mot mobbing

På Skauen kristelige skole er vi opptatt av å forebygge og bekjempe mobbing. Vi valgte derfor i 2003 å ta i bruk Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing og antisosial atferd. Vi ble i september 2013 en sertifisert Olweusskole.

TILTAKSPLAN MOT MOBBING 2018 – 2019

 

Skauen kristelige skole sertifisering

Olweusprogrammet understreker særlig betydningen av tydelige voksne som våger å stå for positive verdier. Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en eller flere andre personer.

 

Hovedprinsippene i programmet bygger på:

 • varme, positiv interesse og engasjement fra de voksnes side
 • faste grenser mot uakseptabel adferd
 • konsekvent bruk av ikke-fysiske, ikke-fiendtlige negative konsekvenser hvis en elev bryter de reglene man er blitt enig om
 • voksne i skole (og hjem)som fungerer som autoriteter i visse henseender

 

Olweusprogammet jobber både på skolenivå, klassenivå og individnivå.

 

Tiltak på skolenivå:

 • Pedagogiske samtalegrupper i personalet
 • Bedre inspeksjonssystem
 • Spørreundersøkelse blant elevene

 

Tiltak på klassenivå:

 • Ulike forebyggende aktiviteter
 • Klasseregler mot mobbing
 • Regelmessige klasseråd
 • Klasseforeldremøter

 

Tiltak på individnivå:

–       Samtaler med mobbere og ofre

–       Samtaler med foreldre

I løpet av skoleåret 2004/2005 ble det utarbeidet en Tiltaksplan som alle skolens elever, foreldre og lærere er gjort kjent med og skrevet under på. Her går det fram hva som gjøres både av forebyggende arbeid og hvilke tiltak som settes i gang hvis og når mobbing oppdages.

 

Les mer på:

nullmobbing_small_gul